ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร วาระ ปี พ.ศ.2559-2561

พล.อ.ต. นพ. เฉลิมพร บุญสิริ
ประธานวิทยาลัย
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
รองประธานวิทยาลัย
พันเอก นพ.สุรจิต สุนทรธรรม
รองประธานวิทยาลัย
ผศ.นพ. บิบูรณ์ เชนธนากิจ
รองประธานวิทยาลัย

ทำเนียบผู้บริหาร วาระ ปี พ.ศ.2561-2563