ระเบียบวิทยาลัย ว่าด้วย การงบประมาณ พ.ศ.2560

ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การงบประมาณ การรับ การจ่าย การรักษา
และการจัดหาผลประโยชน์จากการเงิน
และทรัพย์สินของวิทยาลัย พ.ศ.2560

ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การงบประมาณ การรับ การจ่าย
การรักษา และการจัดหาผลประโยชน์จากการเงิน และทรัพย์สินของวิทยาลัย พ.ศ.2560

ระเบียบวิทยาลัย ว่าด้วย สมาชิก พ.ศ.2560

ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย สมาชิก การเข้าเป็นสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ
สิทธิและหน้าที่สมาชิก พ.ศ.2560

อาศัยอานาจและหน้าที่ตามความในข้อ 11 (4) ก ประกอบข้อ 6 และข้อ 7
แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ว่าด้วย สมาชิก การเข้าเป็นสมาชิก
การขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่สมาชิก พ.ศ.2560