ประชุมวิชาการประจำปีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 ครั้งที่10 (10th ACTEP 2021)

เปิดลงทะเบียนแล้ว สำหรับงานประชุมประจำปีที่ชาวฉุกเฉินเฝ้ารอคอย การประชุมวิชาการประจำปีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 ( The Tenth Annual Conference of Thai Emergency Physicians; 10th ACTEP 2021 ) ในรูปแบบ Virtual Conference ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วย 1.การประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้หัวข้อ ” The new HOPE ( Hospital Operation Preparedness Emergency Read More …

TCEP Intern Essentials E-Learning Course 2021 สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติม ได้จาก TCEP Intern essentials e-learning course (https://ie.tcep.or.th) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่พัฒนาโดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thai college of emergency physicians:TCEP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน Download คู่มือการใช้งาน                                    http://tcep.or.th/course/intern-essentials/2021

การประชุมวิชาการความรู้วิจัยเพื่อแพทย์ฉุกเฉิน TCEP Research Conference 2564

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ สมัครอบรมการประชุมวิชาการความรู้วิจัยเพื่อแพทย์ฉุกเฉินโดยอบรมผ่านช่องทาง Microsoft Teams webinar วันที่ 23 ก.ค.64 , 27 ส.ค.64และ 1 ต.ค. 2564 อัตราค่าลงทะเบียน: สมาชิกวิทยาลัย: 500 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป: 800 บาท/ท่าน ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2fp5EoZxxE2ciinDepzopLzVFz5TFmzxf-xT2nYW-cWf9AQ/viewformลงทะเบียน

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รอบที่2/2564 ครั้งที่1

ประกึรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รอบที่2/2564 ครั้งที่1 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิ้งค์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2562-2563

สไลด์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2562-2563 https://www.slideshare.net/taem/25622563

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 6/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานแผนกวิชาการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่

6ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานแผนกวิชาการแพทย์ฉุกเฉินและภัยบัติ Down load เอกสารประกาศ

ขอเชิญเสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

รางวัลนักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเชิดชูและให้กำลังใจแก่บุคลากรในวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินที่ได้ผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประเภทของรางวัล มี 2 รางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ชื่อรางวัล “รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ปีที่พิจารณารางวัล ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2562 คุณสมบัติของงานวิจัยที่ถูกเสนอเพื่อประกอบการพิจารณารางวัล เป็นผลงานวิจัยที่พิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประเภท original article ตามปีที่วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยกำหนด เป็นผลงานวิจัยที่มีผู้ถูกเสนอชื่อเข้าพิจารณารางวัลเป็นชื่อแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) กำหนดให้นักวิจัยเสนอผลงาน 1 เรื่อง ตามแบบเสนอรางวัลการวิจัยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยเสนอเพื่อพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ผู้ที่เข้ารับรางวัลต้องเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย Read More …

แถลงการณ์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เรื่องแสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน

แถลงการณ์ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เรื่อง แสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน จากเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงบริเวณห้องฉุกเฉินที่ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินและอุปกรณ์ การแพทย์ซึ่งจำเป็นต่อการช่วยชีวิตผู้เข้ารับบริการอื่น ๆ เสียหาย นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินทั่วประเทศ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพ ของแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขอแสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน โดยมีข้อเสนอแนะต่อ ผู้บริหารสถานพยาบาลและภาคประชาชนดังนี้ ผู้บริหารสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน ควร 1. กำหนดนโยบายการไม่ยอมรับความรุนแรง ทั้งทางร่างกาย และวาจาในห้องฉุกเฉินของทุกสถานพยาบาล 2. สร้างมาตรการ ในการรักษาความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน อย่างเป็นระบบ เช่นการจัดระบบควบคุมทางเข้า -ออก ให้มีความปลอดภัย มีการจำกัดการเข้า -ออก มีช่องทางการเข้าออกที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ Read More …

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่๔/ ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒