ขอเชิญแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมทำประชาพิจารณ์แนวทางการรักษา

ขอเชิญแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมทำประชาพิจารณ์แนวทางการรักษา

แนวทางการรักษาและให้ยาละลายลิ่มเลือดสําหรับโรคหลอดเลือดสมองตีบฉับพลัน ภายนอกโรงพยาบาลและที่ห้องฉุกเฉินปี

พ.ศ.2562                                                                         ส่งข้อเสนอแนะและความเห็นมาได้ที่ E-mail tcep.tmc@gmail.com

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาตร์ฉุกเฉิน ปีการฝึกอบรม 2562

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน-วฉ-ปีการฝึกอบรม-2562

งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม๒๕๖๒

​วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านฯ ได้ทราบถึงกฎ ระเบียบข้อบังคับ แผนงานฝึกอบรม ระบบการเรียนการสอน การทำวิจัย รวมถึงให้ทราบถึงการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างแพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จึงขอเชิญประธานบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของสถาบันฝึกอบรม อาจารย์แพทย์ที่เกี่ยวข้อง แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ทุกคน แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่เกี่ยวข้องในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ ๓ – วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ.โรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี ด้วยในห้วงเวลาเดียวกันนี้ทางวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเสริมสำหรับประธานหลักสูตรฯ ในหัวข้อ การตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมตามแนวทาง WFME ปี ๒๕๖๒ ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการฝึกอบรมและสอบในปีการฝึกอบรมที่ผ่านมา และการทดลองใช้ TCEP Mobile Application ร่วมกับแพทย์ประจำบ้านฯ ทั้ง ๓ ชั้นปีดูรายละอียดกิจกรรมงานปฐมนิเทศได้ที่นีครับ

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ ๔ /๒๕๖๒ เรื่องการรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม๒๕๖๒ รอบที่๒

Continue reading

พิธีรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีซอยศูนย์วิจัย

๑.ผู้ที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี
แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา และมีสถานะความรู้ความช านาญเฉพาะ
ทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๑ (ตรวจสอบรายชื่อได้ในประกาศคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่ ๑/๒๕๖๑ ว่าด้วย รายละเอียดการสมัครสมาชิก สิทธิประโยชน์สมาชิก
และรายชื่อสมาชิกของวฉท.)
๒.การลงทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น(**ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ถ้าลงทะเบียนช้ากว่า
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ครบถ้วน สามารถหาข้อมูล
ผ่านทาง www.tceps.org หรือ www.tcep.or.th หรือ facebook วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย-วฉท.@RTCEP
๓.ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท ***ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนและขอคืนเงินหากยกเลิกการเข้าร่วมพิธี
โอนเงินเข้าบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 142-0-25853-2
กรุณาโอนเงินด้วยจุดทศนิยม 2 หลักเป็นเลขว. 2 ตัวท้าย หลังจากที่ลงทะเบียนและโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะ
ประกาศรายชื่อให้ทราบ ทาง website หลังจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการชุดครุยรับ
เงินคืน ๑,๐๐๐ บาท หลังคืนชุดครุยที่ วฉท.เรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จค่าลงทะเบียนรับได้ที่หน้างาน
แบบฟอร์มสมัครลงทะเบียนรับวุฒิบัตร
https://docs.google.com/forms/d/1JVyHj5OykWOxBPXp1t8LBMO11mwlzbiYf87qLG1ZSwA/edit?ts=5cc09338