ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 6/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานแผนกวิชาการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่

6ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานแผนกวิชาการแพทย์ฉุกเฉินและภัยบัติ Down load เอกสารประกาศ

ขอเชิญเสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

รางวัลนักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเชิดชูและให้กำลังใจแก่บุคลากรในวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินที่ได้ผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประเภทของรางวัล มี 2 รางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ชื่อรางวัล “รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ปีที่พิจารณารางวัล ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2562 คุณสมบัติของงานวิจัยที่ถูกเสนอเพื่อประกอบการพิจารณารางวัล เป็นผลงานวิจัยที่พิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประเภท original article ตามปีที่วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยกำหนด เป็นผลงานวิจัยที่มีผู้ถูกเสนอชื่อเข้าพิจารณารางวัลเป็นชื่อแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) กำหนดให้นักวิจัยเสนอผลงาน 1 เรื่อง ตามแบบเสนอรางวัลการวิจัยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยเสนอเพื่อพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ผู้ที่เข้ารับรางวัลต้องเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย Read More …

แถลงการณ์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เรื่องแสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน

แถลงการณ์ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เรื่อง แสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน จากเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงบริเวณห้องฉุกเฉินที่ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินและอุปกรณ์ การแพทย์ซึ่งจำเป็นต่อการช่วยชีวิตผู้เข้ารับบริการอื่น ๆ เสียหาย นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินทั่วประเทศ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพ ของแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขอแสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน โดยมีข้อเสนอแนะต่อ ผู้บริหารสถานพยาบาลและภาคประชาชนดังนี้ ผู้บริหารสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน ควร 1. กำหนดนโยบายการไม่ยอมรับความรุนแรง ทั้งทางร่างกาย และวาจาในห้องฉุกเฉินของทุกสถานพยาบาล 2. สร้างมาตรการ ในการรักษาความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน อย่างเป็นระบบ เช่นการจัดระบบควบคุมทางเข้า -ออก ให้มีความปลอดภัย มีการจำกัดการเข้า -ออก มีช่องทางการเข้าออกที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ Read More …

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่๔/ ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ภายนอกโรงพยาบาลและ ที่ห้องฉุกเฉิน

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ภายนอกโรงพยาบาลและ ที่ห้องฉุกเฉิน https://drive.google.com/file/d/17Ww26hL8ry5eT-nZrJBEuXu5o9XkrYIQ/view?usp=drivesdk

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยสมัยที่ 3 วาระ พ.ศ.2563-2565

กำหนดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยสมัยที่ 3 วาระ พ.ศ.2563-2565 ผ่าน ทาง website:www.tcep.or.th หรือ www.tceps.org (ทุกขั้นตอนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์) วันที่ 1-30 เมษายน 2563 รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 11-30 พฤษภาคม 2563 ลงคะแนนเลือกตั้ง(ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์) วันที่31 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลเลือกตั้ง

ประกาศ เรื่องการรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓รอบที่ ๒

อ่านเพิ่มเติม   https://tcep.or.th/sites/default/files/3.prakaasrabsmakhr_62_rbthii_2.pdf