ระเบียบวิทยาลัย ว่าด้วย สมาชิก พ.ศ.2560

ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย สมาชิก การเข้าเป็นสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ
สิทธิและหน้าที่สมาชิก พ.ศ.2560

อาศัยอานาจและหน้าที่ตามความในข้อ 11 (4) ก ประกอบข้อ 6 และข้อ 7
แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ว่าด้วย สมาชิก การเข้าเป็นสมาชิก
การขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่สมาชิก พ.ศ.2560