อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารวิทยาลัย

หมวด 3 การบริหารวิทยาลัย ข้อ 11
“..ให้คณะผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าที่
ของการจัดตั้งวิทยาลัยตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินกิจการและบริหารงานทั่วไปของวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์
และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้
(2) จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี
(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้
หรือตามที่คณะผู้บริหารมอบหมาย รวมทั้งช่วยดำเนินกิจกรมต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
(4) ออกระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วย
ก. การเข้าเป็นสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่สมาชิก
ข. การงบประมาณ การรับ การจ่าย การรักษา และการจัดหาผลประโยชน์
จากเงินและทรัพย์สินของวิทยาลัย
ค. ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมอื่น
ง. การประชุมต่างๆของวิทยาลัย
จ. การอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่อยู่ในวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของวิทยาลัย
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
หรือตามที่แพทยสภามอบหมาย ทั้งนี้ การออกระเบียบหรืญการดำเนินการใดของวิทยาลัย
ต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมและข้อบังคับแพทยสภา
โดยนำความตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการประชุมคณะอนุกรรมการ
มาใช้บังคับในการประชุมคณะผู้บริหารโดยอนุโลม และเมื่อได้ออกระเบียบใด
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะผู้บริหารเสนอระเบียบดังกล่าวต่อคณะกรรมการแพทยสภา
เพื่อทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ระเบียบดังกล่าว..”