สมาชิกวิทยาลัย

วิทยาลัยมีสมาชิกได้ 3 ประเภท คือ
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลผู้เป็นสมาชิกแพทยสภา
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
จากแพทยสภา
(2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทำชื่อเสียง
หรือคุณประโยชน์ให้แก่สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่คณะผู้บริหารมีมติเอกฉันท์
ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตามระเบียบของวิทยาลัย
(3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลผู้เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ
ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานหรือสนใจ
ในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและไม่เคยประพฤตฺตนเสื่อมเสียชื่อเสียง
ซึ่งคณะผู้บริหารได้พิจารณาให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามระเบียบของวิทยาลัย

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(1) สมาชิกสามัญมีสิทธิใช้เครื่องหมายและสวมครุยวิทยฐานะของวิทยาลัย
รวมทั้งใช้อภิไธยว่า “วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย”
และอภิไธยย่อว่า “ววฉท.” ใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า
“Fellow of Thai College of Emergency Physicians”
และใช้อภิไธยภาษาอังกฤษย่อว่า “FTCEP” ตลอดจนเสนอความเห็น
ใช้สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย
ทั้งนี้ตามระเบียบที่วิทยาลัยกำหนด
(2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายและสวมครุยวิทยฐานะของวิทยาลัย
รวมทั้งใช้อภิไธยว่า “วุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย”
และใช้อภิไธยว่า “ววฉท. (กิตติมศักดิ์)” ใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า
“Honorary Fellow of Thai College of Emergency Physicians”
หรืออภิไธยย่อว่า “FTCEP (Honorary)” ตลอดจนเสนอความเห็น ใช้สถานที่
สิ่งอำนวยความสะดวก และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่วิทยาลัยกำหนด
(3) สมาชิกสมทบมีสิทธิเสนอความเห็น ใช้สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก
และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย ทั้งนี้ตามระเบียบที่วิทยาลัยกำหนด