วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของวิทยาลัย

วิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา
ในส่วนที่เกี่ยวกับสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ
ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา
(2) จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ กำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(3) สอดส่องดูแลและส่งเสริมความประพฤตฺและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของสมาชิก
(4) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(5) จัดการประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมต่างๆสำหรับสมาชิก
(6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปล่ยนความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ
กับราชวิทยาลัย วิทยาลัย หน่วยงาน สมาคม หรือองค์กรต่างๆ ในวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(7) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
(8) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก
และระหว่างสมาชิกกับแพทย์สาขาวิชาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(9) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(10) เผยแพร่ความรู้ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
และแก่วิชาชีพเวชกรรม
(11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
หรือตามที่แพทยสภามอบหมาย