เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
เกิดขึ้นตาม ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
จำนวนสมาชิก ณ วันที่ประกาศ 543 คน (อนุมัติบัตร 98 คน, วุฒิบัตร 445 คน)
สถาบันฝึกอบรมหลัก จำนวน 22 สถาบันหลัก 6 สถาบันสมทบ