การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาขีพเวชกรรม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ.2562

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ 2/2562 เรื่อง รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 ที่ผลงานวิจัยผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน”

        วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยกำหนดให้แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ 3 
ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ ส่งผลงานการวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
        ผลการตรวจงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2561 
ที่ได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน” ทั้งหมดจำนวน 115 คน มีรายชื่อ ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้ 
แพทย์ประจำบ้านที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ในปีการสอบ 2562

กดเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการจัดการประชุมวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่ 1 / 2562
เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการจัดการประชุมวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

อาศัยตามข้อ 11(2) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ให้กำหนดจัดการประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม พ.ศ.2562 รวมทั้งให้แต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะทำงานแต่ละคณะทำงานเพื่อให้บฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับดังกล่าวและตามที่คณะผู้บริหารมอบหมาย รายละเอียดดังนี้

 

การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระหว่าง 25-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ต บางแสน จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะได้จัดการประชุมประจำปี
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2562
(The Third Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians (2019))
ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ 21st Centuries Emergency Care System
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ต บางแสน จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ทุกกลุ่ม
ได้แก่ อมัจเจกแพทย์ แพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน พยาบาล
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบของการประชุม ประกอบด้วย 2 การประชุม/กิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การประชุมวิชาการประจำปีวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย ครั้งที่ 8
(The Eighth Annual Conference of Thai Emergency Physicians: 8th ACTEP)
2. การประชุมใหญ่วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย ครั้งที่ 3

รายละเอียด
ปรากฏในตารางการจัดการประชุม และเว็บไซด์ https://tcep.or.th/AMTCEP2019
โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนทุกวิชาชีพดังนี้
– ลงทะเบียนวันนี้ถึง 10 มีค.2562 (early bird rate) 5,000 บาท
– ลงทะเบียนหลัง 10 มีค.2562 (lat bird rate) 5,500 บาท
– ลงทะเบียนหน้างาน 6,000 บาท

หนังสือเชิญประชุม AMTCEP2019

ระเบียบวิทยาลัย ว่าด้วย การงบประมาณ พ.ศ.2560

ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การงบประมาณ การรับ การจ่าย การรักษา
และการจัดหาผลประโยชน์จากการเงิน
และทรัพย์สินของวิทยาลัย พ.ศ.2560

ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การงบประมาณ การรับ การจ่าย
การรักษา และการจัดหาผลประโยชน์จากการเงิน และทรัพย์สินของวิทยาลัย พ.ศ.2560

ระเบียบวิทยาลัย ว่าด้วย สมาชิก พ.ศ.2560

ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย สมาชิก การเข้าเป็นสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ
สิทธิและหน้าที่สมาชิก พ.ศ.2560

อาศัยอานาจและหน้าที่ตามความในข้อ 11 (4) ก ประกอบข้อ 6 และข้อ 7
แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ว่าด้วย สมาชิก การเข้าเป็นสมาชิก
การขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่สมาชิก พ.ศ.2560

อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารวิทยาลัย

หมวด 3 การบริหารวิทยาลัย ข้อ 11
“..ให้คณะผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าที่
ของการจัดตั้งวิทยาลัยตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินกิจการและบริหารงานทั่วไปของวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์
และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้
(2) จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี
(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้
หรือตามที่คณะผู้บริหารมอบหมาย รวมทั้งช่วยดำเนินกิจกรมต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
(4) ออกระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วย
ก. การเข้าเป็นสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่สมาชิก
ข. การงบประมาณ การรับ การจ่าย การรักษา และการจัดหาผลประโยชน์
จากเงินและทรัพย์สินของวิทยาลัย
ค. ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมอื่น
ง. การประชุมต่างๆของวิทยาลัย
จ. การอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่อยู่ในวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของวิทยาลัย
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
หรือตามที่แพทยสภามอบหมาย ทั้งนี้ การออกระเบียบหรืญการดำเนินการใดของวิทยาลัย
ต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมและข้อบังคับแพทยสภา
โดยนำความตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการประชุมคณะอนุกรรมการ
มาใช้บังคับในการประชุมคณะผู้บริหารโดยอนุโลม และเมื่อได้ออกระเบียบใด
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะผู้บริหารเสนอระเบียบดังกล่าวต่อคณะกรรมการแพทยสภา
เพื่อทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ระเบียบดังกล่าว..”

สมาชิกวิทยาลัย

วิทยาลัยมีสมาชิกได้ 3 ประเภท คือ
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลผู้เป็นสมาชิกแพทยสภา
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
จากแพทยสภา
(2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทำชื่อเสียง
หรือคุณประโยชน์ให้แก่สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่คณะผู้บริหารมีมติเอกฉันท์
ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตามระเบียบของวิทยาลัย
(3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลผู้เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ
ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานหรือสนใจ
ในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและไม่เคยประพฤตฺตนเสื่อมเสียชื่อเสียง
ซึ่งคณะผู้บริหารได้พิจารณาให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามระเบียบของวิทยาลัย

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(1) สมาชิกสามัญมีสิทธิใช้เครื่องหมายและสวมครุยวิทยฐานะของวิทยาลัย
รวมทั้งใช้อภิไธยว่า “วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย”
และอภิไธยย่อว่า “ววฉท.” ใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า
“Fellow of Thai College of Emergency Physicians”
และใช้อภิไธยภาษาอังกฤษย่อว่า “FTCEP” ตลอดจนเสนอความเห็น
ใช้สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย
ทั้งนี้ตามระเบียบที่วิทยาลัยกำหนด
(2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายและสวมครุยวิทยฐานะของวิทยาลัย
รวมทั้งใช้อภิไธยว่า “วุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย”
และใช้อภิไธยว่า “ววฉท. (กิตติมศักดิ์)” ใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า
“Honorary Fellow of Thai College of Emergency Physicians”
หรืออภิไธยย่อว่า “FTCEP (Honorary)” ตลอดจนเสนอความเห็น ใช้สถานที่
สิ่งอำนวยความสะดวก และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่วิทยาลัยกำหนด
(3) สมาชิกสมทบมีสิทธิเสนอความเห็น ใช้สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก
และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย ทั้งนี้ตามระเบียบที่วิทยาลัยกำหนด

วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของวิทยาลัย

วิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา
ในส่วนที่เกี่ยวกับสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ
ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา
(2) จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ กำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(3) สอดส่องดูแลและส่งเสริมความประพฤตฺและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของสมาชิก
(4) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(5) จัดการประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมต่างๆสำหรับสมาชิก
(6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปล่ยนความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ
กับราชวิทยาลัย วิทยาลัย หน่วยงาน สมาคม หรือองค์กรต่างๆ ในวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(7) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
(8) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก
และระหว่างสมาชิกกับแพทย์สาขาวิชาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(9) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(10) เผยแพร่ความรู้ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
และแก่วิชาชีพเวชกรรม
(11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
หรือตามที่แพทยสภามอบหมาย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
เกิดขึ้นตาม ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
จำนวนสมาชิก ณ วันที่ประกาศ 543 คน (อนุมัติบัตร 98 คน, วุฒิบัตร 445 คน)
สถาบันฝึกอบรมหลัก จำนวน 22 สถาบันหลัก 6 สถาบันสมทบ