การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระหว่าง 25-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ต บางแสน จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะได้จัดการประชุมประจำปี
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2562
(The Third Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians (2019))
ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ 21st Centuries Emergency Care System
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ต บางแสน จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ทุกกลุ่ม
ได้แก่ อมัจเจกแพทย์ แพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน พยาบาล
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบของการประชุม ประกอบด้วย 2 การประชุม/กิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การประชุมวิชาการประจำปีวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย ครั้งที่ 8
(The Eighth Annual Conference of Thai Emergency Physicians: 8th ACTEP)
2. การประชุมใหญ่วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย ครั้งที่ 3

รายละเอียด
ปรากฏในตารางการจัดการประชุม และเว็บไซด์ https://tcep.or.th/AMTCEP2019
โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนทุกวิชาชีพดังนี้
– ลงทะเบียนวันนี้ถึง 10 มีค.2562 (early bird rate) 5,000 บาท
– ลงทะเบียนหลัง 10 มีค.2562 (lat bird rate) 5,500 บาท
– ลงทะเบียนหน้างาน 6,000 บาท

หนังสือเชิญประชุม AMTCEP2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>