พิธีมอบวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร ครั้งที่5 พ.ศ.2566

แบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมพิธีรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 แบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมพิธีรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินรอบที่1/2566

ประกาศการสมัครแพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รอบที่ 1/2566](https://tcep.or.th/resident-matching/2566) https://tcep.or.th/resident-matching/2566 [ข้อมูลสถาบันฝึกอบรม](http://tcep.or.th/resident-matching/2566/institutes) http://tcep.or.th/resident-matching/2566/institutes [แบบฟอร์มสมัคร](http://tcep.or.th/resident-matching/2566/1/application) ข้อมูลสถาบันฝึกอบรม แบบฟอร์มสมัคร http://tcep.or.th/resident-matching/2566/1/application

TCEP Intern Essentials E-Learning Course 2021 สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติม ได้จาก TCEP Intern essentials e-learning course (https://ie.tcep.or.th) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่พัฒนาโดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thai college of emergency physicians:TCEP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน Download คู่มือการใช้งาน                                    http://tcep.or.th/course/intern-essentials/2021

การประชุมวิชาการความรู้วิจัยเพื่อแพทย์ฉุกเฉิน TCEP Research Conference 2564

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ สมัครอบรมการประชุมวิชาการความรู้วิจัยเพื่อแพทย์ฉุกเฉินโดยอบรมผ่านช่องทาง Microsoft Teams webinar วันที่ 23 ก.ค.64 , 27 ส.ค.64และ 1 ต.ค. 2564 อัตราค่าลงทะเบียน: สมาชิกวิทยาลัย: 500 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป: 800 บาท/ท่าน ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2fp5EoZxxE2ciinDepzopLzVFz5TFmzxf-xT2nYW-cWf9AQ/viewformลงทะเบียน

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รอบที่2/2564 ครั้งที่1

ประกึรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รอบที่2/2564 ครั้งที่1 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิ้งค์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่๔/ ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒

ประกาศ เรื่องการรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓รอบที่ ๒

อ่านเพิ่มเติม   https://tcep.or.th/sites/default/files/3.prakaasrabsmakhr_62_rbthii_2.pdf

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5a13b0d5-4cd9-4efb-b1e9-a0fb8ff066d0