previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ข่าวประกาศล่าสุด

กรฝึกอบรมและสอบ

งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม๒๕๖๒

​วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านฯ ได้ทราบถึงกฎ ระเบียบข้อบังคับ แผนงานฝึกอบรม ระบบการเรียนการสอน การทำวิจัย รวมถึงให้ทราบถึงการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างแพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จึงขอเชิญประธานบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของสถาบันฝึกอบรม อาจารย์แพทย์ที่เกี่ยวข้อง แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ทุกคน แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่เกี่ยวข้องในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ ๓ – วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ.โรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี ด้วยในห้วงเวลาเดียวกันนี้ทางวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเสริมสำหรับประธานหลักสูตรฯ ในหัวข้อ การตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมตามแนวทาง WFME ปี ๒๕๖๒ ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการฝึกอบรมและสอบในปีการฝึกอบรมที่ผ่านมา และการทดลองใช้ TCEP Mobile Application ร่วมกับแพทย์ประจำบ้านฯ ทั้ง ๓ ชั้นปีดูรายละอียดกิจกรรมงานปฐมนิเทศได้ที่นีครับ

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ ๔ /๒๕๖๒ เรื่องการรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม๒๕๖๒ รอบที่๒

Continue reading

พิธีรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีซอยศูนย์วิจัย

๑.ผู้ที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี
แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา และมีสถานะความรู้ความช านาญเฉพาะ
ทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๑ (ตรวจสอบรายชื่อได้ในประกาศคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่ ๑/๒๕๖๑ ว่าด้วย รายละเอียดการสมัครสมาชิก สิทธิประโยชน์สมาชิก
และรายชื่อสมาชิกของวฉท.)
๒.การลงทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น(**ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ถ้าลงทะเบียนช้ากว่า
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ครบถ้วน สามารถหาข้อมูล
ผ่านทาง www.tceps.org หรือ www.tcep.or.th หรือ facebook วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย-วฉท.@RTCEP
๓.ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท ***ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนและขอคืนเงินหากยกเลิกการเข้าร่วมพิธี
โอนเงินเข้าบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 142-0-25853-2
กรุณาโอนเงินด้วยจุดทศนิยม 2 หลักเป็นเลขว. 2 ตัวท้าย หลังจากที่ลงทะเบียนและโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะ
ประกาศรายชื่อให้ทราบ ทาง website หลังจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการชุดครุยรับ
เงินคืน ๑,๐๐๐ บาท หลังคืนชุดครุยที่ วฉท.เรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จค่าลงทะเบียนรับได้ที่หน้างาน
แบบฟอร์มสมัครลงทะเบียนรับวุฒิบัตร
https://docs.google.com/forms/d/1JVyHj5OykWOxBPXp1t8LBMO11mwlzbiYf87qLG1ZSwA/edit?ts=5cc09338

การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาขีพเวชกรรม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ.2562

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ 2/2562 เรื่อง รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 ที่ผลงานวิจัยผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน”

        วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยกำหนดให้แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ 3 
ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ ส่งผลงานการวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
        ผลการตรวจงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2561 
ที่ได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน” ทั้งหมดจำนวน 115 คน มีรายชื่อ ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้ 
แพทย์ประจำบ้านที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ในปีการสอบ 2562

กดเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการจัดการประชุมวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่ 1 / 2562
เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการจัดการประชุมวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

อาศัยตามข้อ 11(2) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ให้กำหนดจัดการประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม พ.ศ.2562 รวมทั้งให้แต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะทำงานแต่ละคณะทำงานเพื่อให้บฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับดังกล่าวและตามที่คณะผู้บริหารมอบหมาย รายละเอียดดังนี้

 

การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระหว่าง 25-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ต บางแสน จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะได้จัดการประชุมประจำปี
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2562
(The Third Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians (2019))
ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ 21st Centuries Emergency Care System
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ต บางแสน จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ทุกกลุ่ม
ได้แก่ อมัจเจกแพทย์ แพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน พยาบาล
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบของการประชุม ประกอบด้วย 2 การประชุม/กิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การประชุมวิชาการประจำปีวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย ครั้งที่ 8
(The Eighth Annual Conference of Thai Emergency Physicians: 8th ACTEP)
2. การประชุมใหญ่วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย ครั้งที่ 3

รายละเอียด
ปรากฏในตารางการจัดการประชุม และเว็บไซด์ https://tcep.or.th/AMTCEP2019
โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนทุกวิชาชีพดังนี้
– ลงทะเบียนวันนี้ถึง 10 มีค.2562 (early bird rate) 5,000 บาท
– ลงทะเบียนหลัง 10 มีค.2562 (lat bird rate) 5,500 บาท
– ลงทะเบียนหน้างาน 6,000 บาท

หนังสือเชิญประชุม AMTCEP2019

ระเบียบวิทยาลัย ว่าด้วย การงบประมาณ พ.ศ.2560

ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การงบประมาณ การรับ การจ่าย การรักษา
และการจัดหาผลประโยชน์จากการเงิน
และทรัพย์สินของวิทยาลัย พ.ศ.2560

ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การงบประมาณ การรับ การจ่าย
การรักษา และการจัดหาผลประโยชน์จากการเงิน และทรัพย์สินของวิทยาลัย พ.ศ.2560