วารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีที่1 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนาคม 2562