การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
ผู้สมัครจะต้องส่งข้อมูลสมัครพร้อมรายละเอียด ในวันที่ 17 มีนาคม – 5 เมษายน 2565 และส่งข้อมูลการสมัครออนไลน์ที่แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้สมัครผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เท่านั้น
กำหนดการการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567
ผู้สมัครต้องมีบัญชีผู้ใช้ เว็บ tcep.or.th ที่ได้รับสิทธิ์สมาชิกสามัญ สมัครบัญชีผู้ใช้ และส่งหลักฐานผู้สมัครเข้าบันทึกข้อมูลและส่งเอกสารที่หน้าส่งข้อมูลผู้สมัคร

ช่วงเวลา รับสมัคร: 17 มีนาคม – 5 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 9 เมษายน 2565
ลงคะแนนเลือกตั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์แพทยสภา : วันที่ 10- 30 เมษายน 2565
ประกาศผลเลือกตั้ง วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ election@tcep.or.th

คณะจัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567:
พญ.จิราภรณ์ ศรีอ่อน
พญ.อภิชญา มั่นสมบูรณ์
พ.ท.นพ.กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ

Leave a Reply