ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยสมัยที่ 3 วาระ พ.ศ.2563-2565

กำหนดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยสมัยที่ 3 วาระ พ.ศ.2563-2565 ผ่าน
ทาง website:www.tcep.or.th หรือ www.tceps.org (ทุกขั้นตอนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์)
วันที่ 1-30 เมษายน 2563 รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ 11-30 พฤษภาคม 2563 ลงคะแนนเลือกตั้ง(ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์)
วันที่31 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลเลือกตั้ง

Leave a Reply