ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ ๖ / ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

จากข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศราช
กิจจานุเบกษาที่อ้างถึง หน้าที่ของคณะผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ให้
ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เมื่อผู้บริหารวิทยาลัยชุดปัจจุบัน
ครบวาระ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ได้แก่ แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง และแพทย์ที่ได้รับ
หนังสือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จาก
แพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง โดยใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ คณะ
ผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
บัดนี้ การดำเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะผู้จัดการเลือกตั้งฯ จึงขอรายงานผล
การเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ให้ทราบว่า มีผู้มาลงคะแนนเสียง จำนวน ๒๘๓ คน คน รายนามผู้ได้รับการเลือกตั้งมีดังนี้
๑. หมายเลข ๖ แพทย์หญิงเกษศิรินทร์ พุฒิโชติ
๒. หมายเลข ๓ แพทย์หญิงทิพา ชาคร
๓. หมายเลข ๘ นายแพทย์บริบูรณ์ เชนธนากิจ
๔. หมายเลข ๑๓ นายแพทย์สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล
๕. หมายเลข ๑๑ นายแพทย์ปริวัฒน์ ภู่เงิน
๖. หมายเลข ๔ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา
๗. หมายเลข ๕ นายแพทย์ครองวงศ์ มุสิกถาวร
๘. หมายเลข ๗ แพทย์หญิงปิยธิดา กัลยาณมิตร
๙. หมายเลข ๙ นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ
๑๐. หมายเลข ๑๐ แพทย์หญิงศรีสกุล ทิพย์กมล
๑๑. หมายเลข ๑๔ แพทย์หญิงธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล
๑๒. หมายเลข ๑๒ นายแพทย์นภัสถ์ รัตนวงศา
๑๓. หมายเลข ๑๖ นายแพทย์รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี
๑๔. หมายเลข ๑๗ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ปีนตาธรรม
๑๕ หมายเลข ๑๕ นายแพทย์เกียรติชัย ดาวรัตนชัย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(รองศาตราจารย์แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีอ่อน)
ประธานคณะผู้จัดการเลือกตั้ง
ผู้ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์

Leave a Reply