ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ ๗/ ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ ๗/ ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ จากข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาที่อ้างถึง หน้าที่ของคณะผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ให้
ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เมื่อผู้บริหารวิทยาลัยชุดปัจจุบันครบวาระ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ได้แก่ แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง และแพทย์ที่ได้รับหนังสือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จาก
แพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง โดยใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ คณะผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
บัดนี้ การดำเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะผู้จัดการเลือกตั้งฯ จึงขอรายงานผลการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ให้ทราบว่า มีผู้มาลงคะแนนเสียง จำนวน ๒๗๐ คน คน จากจำนวนสมาชิก ๑,๕๕๐ คน รายนามผู้ได้รับการเลือกตั้งมีดังนี้    7. ผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย                               ๑.หมายเลข๓ แพทย์หญิงพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์
๒. หมายเลข๔ นายแพทย์สุธี อินทรชาติ
๓. หมายเลข๕ แพทย์หญิงแพรว โคตรรุฉิน
๔. หมายเลข๖ นายแพทย์เกียรติชัย ดาวรัตนชัย
๕. หมายเลข๗ แพทย์หญิงอภิชญา มั่นสมบูรณ์
๖. หมายเลข๘ นายแพทย์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์
๗. หมายเลข๙ นายแพทย์ภานุวงส์ แสนสำราญใจ
๘. หมายเลข๑๐ นายแพทย์บวร วิทยชำนาญกุล
๙. หมายเลข๑๑ นายแพทย์ศุภฤกษ์ สัทธาพงศ์
๑๐.หมายเลข๑๒ นายแพทย์ศันยวิทย์ พึงประเสริฐ
๑๑. หมายเลข๑๓ นายแพทย์ชัชวาลย์ จันทะเพชร
๑๒. หมายเลข๑๔ แพทย์หญิงอาอัยซะห์ ดาเด๊ะ
๑๓. หมายเลข๑๕ นายแพทย์สิโรตม์ ศรีมหาดไทย
๑๔. หมายเลข๑๖ แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีอ่อน
๑๕. หมายเลข๑๗ นายแพทย์รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี

Leave a Reply