งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม๒๕๖๒

​วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านฯ ได้ทราบถึงกฎ ระเบียบข้อบังคับ แผนงานฝึกอบรม ระบบการเรียนการสอน การทำวิจัย รวมถึงให้ทราบถึงการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างแพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จึงขอเชิญประธานบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของสถาบันฝึกอบรม อาจารย์แพทย์ที่เกี่ยวข้อง แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ทุกคน แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่เกี่ยวข้องในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ ๓ – วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ.โรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี ด้วยในห้วงเวลาเดียวกันนี้ทางวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเสริมสำหรับประธานหลักสูตรฯ ในหัวข้อ การตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมตามแนวทาง WFME ปี ๒๕๖๒ ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการฝึกอบรมและสอบในปีการฝึกอบรมที่ผ่านมา และการทดลองใช้ TCEP Mobile Application ร่วมกับแพทย์ประจำบ้านฯ ทั้ง ๓ ชั้นปีดูรายละอียดกิจกรรมงานปฐมนิเทศได้ที่นีครับ

Leave a Reply