ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ ๔ /๒๕๖๒ เรื่องการรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม๒๕๖๒ รอบที่๒

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบที่ ๒ อ่านรายละเอียดได้ที่ https://qrgo.page.link/yr3Rd

Leave a Reply