ประชุมวิชาการประจำปีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 ครั้งที่10 (10th ACTEP 2021)

เปิดลงทะเบียนแล้ว สำหรับงานประชุมประจำปีที่ชาวฉุกเฉินเฝ้ารอคอย
การประชุมวิชาการประจำปีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 ( The Tenth Annual Conference of Thai Emergency Physicians; 10th ACTEP 2021 ) ในรูปแบบ Virtual Conference ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วย
1.การประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้หัวข้อ ” The new HOPE ( Hospital Operation Preparedness Emergency Response)” ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
2. การจัด Precongress Workshop โดยมีหัวข้อ EMS , Disaster , Geriatric , Toxicology , Research methodologies วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
3. การประชุมสามัญประจำปีวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 ( The Fifth Annual Meeting of Thai College Of Emergency Physicians; 5th AMTCEP 2021 ) วันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
4. การจัดประกวดการนำเสนอเอกสารวิจัยของแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดและสามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง เว็บไซด์ http://amtcep2021.comhttp://amtcep2021.com
Download หนังสือเชิญประชุมได้ที่ https://amtcep2021.com/doc/information-AMTCEP.pdf   https://amtcep2021.com/doc/information-AMTCEP.pdf

Leave a Reply