พิธีรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีซอยศูนย์วิจัย

๑.ผู้ที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี
แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา และมีสถานะความรู้ความช านาญเฉพาะ
ทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๑ (ตรวจสอบรายชื่อได้ในประกาศคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่ ๑/๒๕๖๑ ว่าด้วย รายละเอียดการสมัครสมาชิก สิทธิประโยชน์สมาชิก
และรายชื่อสมาชิกของวฉท.)
๒.การลงทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น(**ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ถ้าลงทะเบียนช้ากว่า
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ครบถ้วน สามารถหาข้อมูล
ผ่านทาง www.tceps.org หรือ www.tcep.or.th หรือ facebook วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย-วฉท.@RTCEP
๓.ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท ***ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนและขอคืนเงินหากยกเลิกการเข้าร่วมพิธี
โอนเงินเข้าบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 142-0-25853-2
กรุณาโอนเงินด้วยจุดทศนิยม 2 หลักเป็นเลขว. 2 ตัวท้าย หลังจากที่ลงทะเบียนและโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะ
ประกาศรายชื่อให้ทราบ ทาง website หลังจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการชุดครุยรับ
เงินคืน ๑,๐๐๐ บาท หลังคืนชุดครุยที่ วฉท.เรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จค่าลงทะเบียนรับได้ที่หน้างาน
แบบฟอร์มสมัครลงทะเบียนรับวุฒิบัตร
https://docs.google.com/forms/d/1JVyHj5OykWOxBPXp1t8LBMO11mwlzbiYf87qLG1ZSwA/edit?ts=5cc09338

Leave a Reply