ขอเชิญเสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญเสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564

ประเภทของรางวัล มี 2 รางวัล

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (พิจารณาผลงานในปี พ.ศ. 2563)
รางวัลนักวิจัยดีเด่น (พิจารณาผลงานวิจัยในปี พ.ศ. 2559-2563)
สามารถเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับรางวัลดังกล่าวไปได้ทาง email: research@tcep.or.th ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2564 โดยจะมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปีของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 2564

รายละเอียดเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เหมาะสม ได้แนบตามเอกสารข้างท้ายนี้https://tcep.or.th/node/88368             รางวัลนักวิจัยดีเด่น 2564

Leave a Reply