ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft office: word excel power point etc.)
– มีสุขภาพดีสุภาพ เรียบร้อย รักงานบริการ มีการสื่อสารที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ภาระงาน (Job description)
– ดูแลงานด้านธุรการเอกสาร
– ติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์และแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และหน่วยงานอื่น ๆ
– จัดประชุม จัดอบรม ต่าง ๆ สรุปรายงานการประชุม
เงินเดือนและสวัสดิการ
– เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท
– เงินล่วงเวลา (ถ้ามี) / เงินค่าตอบแทนพิเศษในการจัดอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
หลักฐานการสมัคร/วิธีสมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการศึกษา, ใบผ่านงานหรือฝึกอบรมพิเศษ (ถ้ามี)
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (โปรดติดที่ใบสมัคร)
– สามารถศึกษาองค์กรและโหลดใบสมัครงานได้ที่ https://tcep.or.th หรือ http://www.tceps.org/tcep1/
โปรดส่งใบสมัคร , Resume และหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail : tcep.tmc@gmail.com ช่วงระหว่างวันที่ 17
ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย : น.ส.ณภัสวรรณ ตันตยานนท์ / น.ส.สุปรียา เกวียนวงษ เบอร์โทร 094 -939-6767 โหลดใบสมัคร ใบสมัครงาน-วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเท.pdf (267 downloads ) ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน.pdf (235 downloads )

Leave a Reply