ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ ๙ / ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปี๒๕๖๕

ประกาศแสดงความยินดีผู้ผ่านการสอบเพื่อวุฒิบัตร 2565
ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีการประชุมเพื่อตัดสินผลสอบเพื่อวุฒิบัตร/
หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น
ทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีมติให้มีผู้สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร/ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้
ความช านาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จ านวน ๑๕๒ คน ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้

Leave a Reply