ผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ.2563-2565

จากข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาที่อ้างถึง หน้าที่ของคณะผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เมื่อผู้บริหารวิทยาลัยชุดปัจจุบันครบวาระ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ได้แก่ แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง และแพทย์ที่ได้รับหนังสือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง  โดยใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ คณะผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย https://tcep.or.th ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 พฤษภาคม 2563

บัดนี้ การดำเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  คณะผู้จัดการเลือกตั้งฯ จึงขอรายงานผลการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ให้ทราบว่า มีผู้มาลงคะแนนเสียง จำนวน 393 คน  คิดเป็น 54.73% รายนามผู้ได้รับการเลือกตั้งมีดังนี้

 1. หมายเลข 10 นายแพทย์ บวร วิทยชำนาญกุล
 2. หมายเลข 22 แพทย์หญิง ทิพา ชาคร
 3. หมายเลข 11นายแพทย์ สุธี อินทรชาติ
 4. หมายเลข 21 แพทย์หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ
 5. หมายเลข 23 แพทย์หญิง จิราภรณ์ ศรีอ่อน
 6. หมายเลข 9 นายแพทย์ สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล
 7. หมายเลข 14 นายแพทย์ ครองวงศ์ มุสิกถาวร
 8. หมายเลข 16 นายแพทย์ ภานุวงส์ แสนสำราญใจ
 9. หมายเลข 17 นายแพทย์ ประกิจ สาระเทพ
 10. หมายเลข 15 นายแพทย์ ปริวัฒน์ ภู่เงิน
 11. หมายเลข 20 แพทย์หญิง ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล
 12. หมายเลข 19 แพทย์หญิง ศรีสกุล ทิพย์กมล
 13. หมายเลข 18 นายแพทย์ อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา
 14. หมายเลข 12 นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม
 15. หมายเลข 13 นายแพทย์ นภัสถ์ รัตนวงศา

Leave a Reply