วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของวิทยาลัย

วิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา ในส่วนที่เกี่ยวกับสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา (2) จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ กำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (3) สอดส่องดูแลและส่งเสริมความประพฤตฺและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก (4) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (5) จัดการประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมต่างๆสำหรับสมาชิก (6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปล่ยนความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆกับราชวิทยาลัย วิทยาลัย หน่วยงาน สมาคม หรือองค์กรต่างๆ ในวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (7) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก (8) Read More …

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นตาม ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559จำนวนสมาชิก ณ วันที่ประกาศ 543 คน (อนุมัติบัตร 98 คน, วุฒิบัตร 445 คน)สถาบันฝึกอบรมหลัก จำนวน 22 สถาบันหลัก 6 สถาบันสมทบ