ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2563